top of page
앨범커버.jpg

 2nd Single

Concerto for Morin khuur (Z.Khangal)

작곡 : 종도이 항갈 Z.Khangal

마두금 : 타미르 TAMIR
피아노 : 이은경 Eun-kyoung Lee (of 달려운)
밸런스 엔지니어 : 최정훈 Jung-Hoon Choi
톤마이스터
: 박성범 Soung-Byum Park
보조 엔지니어 : 김민 Min Kim
사진 : 연인사 스튜디오 Studio Yeoninsa

유통사 : (주)뮤즈플랫폼
총괄 제작 : 한국마두금연주자협회
녹음 & 마스터링 : 오디오가이 스튜디오

List
 

1. Concerto for Morin khuur (Z.Khangal)

Released : 2024.3.23

bottom of page